Od 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych.

PNEUMATIC-SERWIS Drzewicka sp. k. i P.P.U.H. PNEUMATIC-SERWIS przetwarza Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji celów biznesowych: realizacji umów, zamówień, wykonywania zobowiązań prawnych. Na każdym etapie współpracy z wszystkimi kontrahentami pragniemy zapewnić bezpieczeństwo danych i dokonujemy wszelkich starań, aby realizowane były wszystkie prawa osób, których dane przetwarzamy.

Wobec wszystkich osób współpracujących z PNEUMATIC-SERWIS Drzewicka sp. k. i P.P.U.H. PNEUMATIC-SERWIS ma obowiązek informacyjny wynikający z RODO. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące naszych kontrahentów:

1. Administratorem danych osobowych jest:

PNEUMATIC-SERWIS Drzewicka spółka komandytowa z siedzibą w Strzyżowie 38-100, ul. Zielona 32B, NIP 8191669929, REGON 382401846, BDO 000376057, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem KRS 0000767685 oraz P.P.U.H. PNEUMATIC-SERWIS Konrad Drzewicki z siedzibą w Strzyżówie 38-100, ul. Zielona 32B, NIP 8191644243, REGON 180525438, BDO 000376049, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

a) dane kontaktowe do osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej oraz serwisowej,

b) dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do przekazywania informacji dotyczących naszej współpracy oraz towarów i usług,

c) dokumenty handlowe i zamówienia dotyczące naszej współpracy,

d) umowy dotyczące naszej współpracy,

e) dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego,

f) korespondencję elektroniczną oraz papierową dotyczącą naszej współpracy.

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

a) zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z Państwem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych),

d) archiwizowanie dokumentacji, tj. umów, protokołów serwisowych i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e) prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność),

f) prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone mogą być przez inne podmioty na podstawie posiadanych zgód).

4. Przekazywanie danych osobowych:

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

b) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

c) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),

d) podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz lub w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy oraz przez okres wymagany przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

6. Przysługujące prawa:

a) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości podjęcia lub kontynuowania współpracy,

b) Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Wszelkie prośby w tym zakresie należy kierować na adres siedziby PNEUMATIC-SERWIS Drzewicka spółka komandytowa / P.P.U.H. PNEUMATIC-SERWIS (zależnie od podmiotu współpracującego) lub mailowo na adres biuro@pneumatic-serwis.com.

c) Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.